Tagasi üles
Väitlusteemad - Eesti Väitlusselts

Väitlusteemad

Kategooria: Keskkooliväitlus


Väitlus käib alati kindlal teemal. Selleks, et edukalt väidelda, on kasulik mõista, mis reeglid erinevate teematüüpidega kaasnevad ning kuidas neile lähenema peaks.

Vali roll, kelle kohta lugemist jätkata:

Plaaniteemad

Plaaniteemade puhul on väitluse keskne küsimus, kas teemas kirjeldatud tegevust peaks tegema või mitte. Jaatus peab pakkuma plaani, kuidas tegevus ellu viia, ning Eitus võib pakkuda, mis on nende alternatiiv sellele plaanile. Plaaniteema puhul on jaataval poolel fiat ehk võib eeldada plaani vastuvõtmist olenemata päris maailma tehnilistest takistustest (näiteks päriselt ei oleks riigikogu kunagi nõus sellist seadust vastu võtma). Eitav pool võib kasutada oma alternatiiviks fiat’i samas ulatuses.

Plaaniteema on näiteks “Eesti peaks legaliseerima kõik narkootikumid”. Selle teema puhul peaks Jaatus pakkuma plaani, kuidas legaliseerimine täpselt toimuks ning Eitus võib pakkuda oma vastava alternatiivi Eesti uimastipoliitika kohta.

Väärtusteemad

Väärtusteemade puhul on väitluse keskne küsimus, kas teemas sõnastatud mõte on tõene või mitte. Kumbki pool ei oma fiat’i ehk mõlemad pooled peavad selgitama, miks nende mudelis välja toodud muutused on tõenäolised juhtuma. 

Väärtusteema on näiteks “Maailm peaks eelistama kommunismi kapitalismile”. Selle teema puhul ei saa kumbki pool teha plaani, kuidas täpselt nende pool vastavat majandusmudelit rakendaks, ning peaksid põhjendama, miks on tõenäoline just nende pakutud kirjeldus

Väärtusteemade erijuhtum on teemad, milles on sees sõna “kahetsusväärne”, näiteks “Sotsiaalmeedia lai levik on kahetsusväärne”. Sellised teemad on ajas tagasi vaatavad ning Jaatus peab kaitsma maailma, kus kahetsetav fenomen puudub, ja selgitama, milline oleks maailm näinud välja ilma selleta. Eitus peab kaitsma seda maailma, mis on koos nimetatud fenomeniga.

Agendiga teemad

Agendiga teemade puhul on väitluse keskne küsimus, kuidas tõstatatud küsimus mõjutab teemas defineeritud agenti. Kui teiste väitlusteemade puhul on oluline, mis on üldiselt maailmale kasulik, siis nende teemade puhul on olulised ainult mõjud kindlale agendile. 

Agendiga teema on näiteks “Üliõpilasena eelistaksin reaalharidust humanitaarharidusele”. Selle teema puhul peavad mõlemad pooled väitlema üliõpilase perspektiivist ning tõestama, miks üks või teine pool on üliõpilase jaoks parem.

Individuaalsed harjutused

Vali mõni väitlusturniir, ava selle teemade loetelu ning leia, mis teematüüpidega on tegemist. Meenuta iga teematüübi puhul, mis reeglid nendega kaasnevad ning kuidas kumbki pool sellele lähenema peaks. Proovi välja mõelda, kuidas oleks mõistlik sel teemal toimuvat väitlust üles seada. Suurvõistluste puhul võid internetist leida ka salvestisi väitlustest ning oma mõtteid tippväitlejate omadega võrrelda.

MM-treeneri nipinurk

Otsi teemasid rahvusvahelistelt turniiridelt. Traditsiooniliselt sõnastatakse inglise keeles teemad “This House …”, aga see ei oma sisulist tähtsust teema mõistmisel ja House’i all võib mõista lihtsalt Jaatust.

Viited lisamaterjalile

http://hellomotions.com/

Väitlusteemade nimekiri

Otsinguterminid: debate motions, WSDC motions, WUDC motions, EUDC motions

Kohtunikul on oluline jälgida, kas võistkondade valitud strateegia ning teema tüüp ühtivad. Näiteks on väärtusteemas täiesti tavaline kuulda ümberlükkeid stiilis “See argument ei tööta, sest Jaatusel puudub õigus teha oma plaan ning nad ei ole selgitanud, miks selline kirjeldus maailmas on tõenäoline.”. 

Peakohtunikul on eraldi ülesanne vastutada ka teemade valimise eest. Teemasid valides on oluline mõelda neljale kriteeriumile:

 

Tasakaal

On oluline, et väitlusteemad oleksid tasakaalus ehk samaväärsete võistkondade puhul peaks mõlemal poolel olema võrdne võimalus võita. Lisaks sellele, et mõlemal teemapoolel peaks olema võrdselt tugevaid argumente, tasub mõelda ka sellele, et kui lihtsasti kättesaadavad need argumendid on. Ei tohi juhtida olukorda, kus algajate võistkondade puhul on üks teemapool lihtsam, isegi kui edasijõudnud tiimide puhul on teema tasakaalus.

 

Sügavus

Väitlusteemad peavad olema piisavalt sügavad ehk mõlemale poolele peab jaguma mitmeid häid argumente. See on oluline, et väitlus ei muutuks lõpupoole liigselt korduvaks ning BP-formaadis on oluline, et teise lauapoole võistkondadel oleks võimalik kasutada uusi argumente väitluse laiendamiseks.

 

Huvitavus

Väitlusteemad peavad olema huvitavad ning nende üle arutamine põnev nii väitlejatele kui ka kohtunikele. Turniirie teemasid valides tuleb tähele panna, et erinevate voorude teemad ei oleks omavahel liiga sarnased, et väitlus ei muutuks liiga korduvaks.

 

Mugavus

Väitlusteema peab olema väitlejatele mugav, st ei tohi panna neid liialt ebamugavatesse olukordadesse. Selle jaoks tasuks enne teemade valimist mõelda, mis on turniiri sihtrühm ning vastavalt sellele valida kõigi jaoks mugavad teemad.

Juhised juhendajale

Erinevaid teematüüpe on kõige efektiivsem õppida erinevate teemade puhul arutada, mis tüüpi teemaga on tegemist ning kuidas sellele väitluses läheneda. 

Algajad väitlejad hakkavad tihti mõtlema teema sisule enne, kui nad mõistavad, mis tüüpi teemaga täpselt on tegu. Edasijõudnud väitlejate puhul on oluline jälgida, et väitlejate valitud strateegia ja teematüüp ühtiksid Nagu väitluses ikka, on seda kõige kasulik arutada peale väitlust tagasisidet andes, selgitades, kuidas erinevad argumendid vastava teematüübiga suhestuvad ning mis tehnilisi vigu tehti.

Grupiharjutused

Leidke loetelu teemadest ning laske grupil pakkuda, mis tüüpi teemad need on ning mis reeglid iga teemaga kaasnevad.

Näidistunnikava

45 minutit

Kokkuvõte Väitlejate esimene tutvus väitlusteemadega
Õpieesmärgid Õpilased teavad, mis tüüpi väitlusteemasid on olemas ning oskavad neid ära tunda
Ettevalmistus Õpetaja peab olema tuttav siin kajastatud materjaliga ning koostama näidisteemade loetelu
Kirjeldus 20 minutit – õpetaja selgitab väitlusteemadega seotud termineid ja reegleid
25 minutit – õpetaja loeb ette näidisteemasid ning õpilased pakuvad, mis tüüpi teemaga on tegu. Harjutuse lõpupoole võib minna iga teema juures sügavamaks ning arutada, kuidas teemadele peaks väitluses lähenema
Hindamine On oluline, et väitlejad tunneksid ennast erinevate väitlusteemadega mugavalt ning oskaksid neile väitluses läheneda
Lisamaterjalid Peatüki juurde lisatud slaidid

Väitlusteemad slaidiesitlus